ห้องพักรายวันใจกลางเมืองชลบุรี

ระเบียบการเข้าพักที่ THE PEAK 33

     ระเบียบการเข้าพักที่ THE PEAK 33

1.    ห้ามนำผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าพัก เข้าพักด้วยในยามวิกาล

2.    ทางเดอะพีค 33 ให้บริการสถานที่พัก ทางลูกค้าต้องรับผิดชอบของมีค่าของตัวท่านเองหากมีสิ่งของสูญหายในห้องพักหรือภายในเดอะพีค 33   ทางเดอะพีค 33 จะไม่รับผิดชอบ

3.    ทางเดอะพีค 33  ให้บริการสถานที่จอดรถ ไม่ได้รับผิดชอบต่อรถและสิ่งของภายในรถของท่าน

4.    ห้ามลูกค้ากระทำการใดๆ ที่ผิดต่อกฎหมาย หรือ จริยธรรม ประเพณี เช่น สิ่งเสพติด เล่นการพนัน ค้าประเวณี ฯลฯ

5.    โปรดรักษาความสะอาดภายในอาคารและห้องพัก และห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาภายในเดอะพีค 33

6.    ห้ามส่งเสียงดัง หรือทำสิ่งที่เป็นการรำคาญรบกวนผู้อื่น ห้ามทะเลาะวิวาทภายในรีสอร์ทและห้ามลูกค้าที่เมาสุราเกินกว่าปกติเข้าพักภายในรีสอร์ท

7.    ห้ามสูบบุหรี่ภายในห้องพัก และสถานที่อื่นภายในอาคาร ยกเว้นภายนอกอาคารที่ทางเดอะพีค 33 จัดไว้ให้

8.    ห้ามนำวัตถุไวไฟ วัตถุอันตราย สิ่งเสพติดผิดกฎหมายทุกชนิดเข้ามาภายในอพาร์ทเม้นท์

9.    ห้ามนำสิ่งของมีกลิ่นรุนแรง เช่น ทุเรียน เข้ามาในห้องพัก หรือบริเวณอื่นของรีสอร์ท

10. ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกำลังวัตต์ต่างกับกำลังวัตต์ในประเทศไทย โดยไม่มีเครื่องแปลงไฟ (Adapter)

11. ทาง Check in ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ของวันที่เข้าพัก และ Check out ไม่เกิน 12.00 น. ของวันถัดไป

12. Check out เกินเวลา ตั้งแต่เวลา 12.00 น. คิดค่าบริการส่วนที่เกินชั่วโมงละ 100 บาท

13. Check out เกินเวลา ตั้งแต่เวลา 14.00 น. คิดค่าบริการห้องพักเต็มราคา

14. เมื่อผู้พัก Check in แล้วหากลูกค้าไม่ทำการ Check out ตามวันและเวลาที่ Check in เข้าพัก ทางเดอะพีค 33 จะหักเงินและคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มตามระเบียบของเดอะพีค 33 ตามจำนวนวันที่เกินที่มีการ Check out

15. กรณีที่ลูกค้าจองห้องพักและชำระค่าบริการแล้ว ไม่สามารถทำการยกเลิกหรือคืนเงินได้ แต่สามารถเปลี่ยนวันเข้าพักได้ไม่เกิน 1 ครั้ง ขอสงวนสิทธิ์ในช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่องเที่ยว ค่าห้องอาจจะเพิ่มตามฤดูกาล

16. กรณีที่สิ่งของใดๆ ของเดอะพีค 33 มีการชำรุดเสียหาย หรือสูญหายเกิดขึ้นจากการกระทำของลูกค้า ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายตามที่เดอะพีค 33 ประเมินราคาไว้

17. ทางเดอะพีค 33 ให้บริการเฉพาะแขกของเดอะพีค 33 เท่านั้น หากลูกค้านำแขกภายนอกเข้ามาพักโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางเดอะพีค 33 ขอสงวนสิทธิ์ หากฝ่าฝืนทางโรงแรมปรับท่านละ 500 บาทต่อ 1 คืน

18. ไม่อนุญาตให้ประกอบอาหารภายใน และภายนอกห้องพัก

 

    ข้อกำหนดการเปลี่ยนแปลงวันเข้าพัก THE PEAK 33

  1. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเข้าพัก กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเข้าพัก 14 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  2. กรณีที่ลูกค้ามีความจำเป็นต้องการยกเลิกห้องพักภายใน 4-14 วันก่อนวันเข้าพัก ทางเดอะพีค 33 ขอเรียกเก็บเงินมัดจำ  30%  ของห้องพักประเภทนั้นๆ
  3. กรณีที่ลูกค้ามีความจำเป็นต้องการยกเลิกห้องพักภายใน 1-3 วันก่อนวันเข้าพัก ทางเดอะพีค 33 ขอเรียกเก็บเงินมัดจำ  70%  ของห้องพักประเภทนั้นๆ
  4. กรณีมีเหตุจำเป็นต้องเลื่อนการเข้าพัก สามารถเลื่อนได้ 1 ครั้งแจ้งก่อนวันเข้าพักอย่างน้อย 7 วัน และระยะเวลาในการเข้าพักครั้งต่อไปต้องไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันเข้าพักเดิม หากลูกค้าได้ตกลงเลื่อนวันเข้าพักแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
  5. กรณีจองห้องพักแล้วไม่มาใช้บริการตามกำหนดที่แจ้งไว้ ทางเดอะพีค 33 คิดค่าบริการเต็มจำนวน 100 % ของราคาห้องพัก
  6. ในกรณีที่ลูกค้าขอ Check out ก่อนวันที่กำหนดไว้ทางเดอะพีค 33 จะคิดค่าบริการ 50% จากราคาเต็มของห้องพักวันนั้น
Visitors: 51,913