ห้องพักรายวันใจกลางเมืองชลบุรี

ระเบียบการเข้าพักที่ THE PEAK 33

   ระเบียบการเข้าพักที่ THE PEAK 33

1.    ห้ามนำผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าพัก เข้าพักด้วยในยามวิกาล

2.    ทางเดอะพีค 33 ให้บริการสถานที่พัก ทางลูกค้าต้องรับผิดชอบของมีค่าของตัวท่านเองหากมีสิ่งของสูญหายในห้องพักหรือภายในเดอะพีค 33   ทางเดอะพีค 33 จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

3.    ทางเดอะพีค 33  ให้บริการสถานที่จอดรถ ไม่ได้รับผิดชอบต่อรถและสิ่งของภายในรถของท่าน

4.    ห้ามลูกค้ากระทำการใดๆ ที่ผิดต่อกฎหมาย หรือ จริยธรรม ประเพณี เช่น สิ่งเสพติด เล่นการพนัน ค้าประเวณี ฯลฯ

5.    โปรดรักษาความสะอาดภายในอาคารและห้องพัก และห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาภายในห้องพักและอาคารเดอะพีค 33

6.    ห้ามส่งเสียงดัง หรือทำสิ่งที่เป็นการรำคาญรบกวนผู้อื่น ห้ามทะเลาะวิวาทภายในรีสอร์ทและห้ามลูกค้าที่เมาสุราเกินกว่าปกติเข้าพักภายในเดอะพีค 33

7.    ห้ามสูบบุหรี่ภายในห้องพัก และสถานที่อื่นภายในอาคาร ยกเว้นภายนอกอาคารที่เดอะพีค 33 จัดไว้ให้

8.    ห้ามนำวัตถุไวไฟ วัตถุอันตราย สิ่งเสพติดผิดกฎหมายทุกชนิดเข้ามาภายในอพาร์ทเม้นท์เดอะพีค 33

9.    ห้ามนำสิ่งของมีกลิ่นรุนแรง เช่น ทุเรียน เข้ามาในห้องพัก หรือบริเวณอื่นภายในอาคารที่พัก

10.ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกำลังวัตต์ต่างกับกำลังวัตต์ในประเทศไทย โดยไม่มีเครื่องแปลงไฟ (Adapter)

11.ทาง Check in ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ของวันที่เข้าพัก และ Check out ไม่เกิน 12.00 น. ของวันถัดไป

12.Check out เกินเวลา ตั้งแต่เวลา 12.00 น. คิดค่าบริการเพิ่มอีก 1 วัน

13.เมื่อผู้พัก Check in แล้วหากลูกค้าไม่ทำการ Check out ตามวันและเวลาที่ลูกค้าแจ้งจำนงค์การเข้าพัก ทางเดอะพีค 33 คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มตามระเบียบของเดอะพีค 33 ตามจำนวนวันที่เกินที่มีการ Check out

14.กรณีที่ลูกค้าจองห้องพักและชำระค่าบริการแล้ว ไม่สามารถทำการยกเลิกหรือคืนเงินได้ แต่สามารถเปลี่ยนวันเข้าพักได้ไม่เกิน 1 ครั้ง ขอสงวนสิทธิ์ในช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่องเที่ยว ค่าห้องอาจจะเพิ่มตามฤดูกาล

15.กรณีที่สิ่งของใดๆ ของเดอะพีค 33 มีการชำรุดเสียหาย หรือสูญหายเกิดขึ้นจากการกระทำของลูกค้า ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายตามที่เดอะพีค 33 ประเมินราคาไว้

16.ทางเดอะพีค 33 ให้บริการเฉพาะแขกของเดอะพีค 33 เท่านั้น หากลูกค้านำแขกภายนอกเข้ามาพักโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางเดอะพีค 33 ขอสงวนสิทธิ์ หากฝ่าฝืนทางโรงแรมปรับท่านละ 500 บาทต่อ 1 คืน

17.ไม่อนุญาตให้ประกอบอาหารภายในห้องพัก และภายนอกอาคารเดอะพีค33

 

    ข้อกำหนดการเปลี่ยนแปลงวันเข้าพัก THE PEAK 33

  1. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเข้าพัก กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเข้าพัก 14 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  2. กรณีที่ลูกค้ามีความจำเป็นต้องการยกเลิกห้องพักภายใน 4-14 วันก่อนวันเข้าพัก ทางเดอะพีค 33 ขอเรียกเก็บเงินมัดจำ  30%  ของห้องพักประเภทนั้นๆ
  3. กรณีที่ลูกค้ามีความจำเป็นต้องการยกเลิกห้องพักภายใน 1-3 วันก่อนวันเข้าพัก ทางเดอะพีค 33 ขอเรียกเก็บเงินมัดจำ  70%  ของห้องพักประเภทนั้นๆ
  4. กรณีมีเหตุจำเป็นต้องเลื่อนการเข้าพัก สามารถเลื่อนได้ 1 ครั้งแจ้งก่อนวันเข้าพักอย่างน้อย 7 วัน และระยะเวลาในการเข้าพักครั้งต่อไปต้องไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันเข้าพักเดิม หากลูกค้าได้ตกลงเลื่อนวันเข้าพักแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำและค่าใช้จ่าย
  5. กรณีจองห้องพักแล้วไม่มาใช้บริการตามกำหนดที่แจ้งไว้ ทางเดอะพีค 33 คิดค่าบริการเต็มจำนวน 100 % ของราคาห้องพัก
Visitors: 56,223